SEÇİM GÜNÜ ALKOL SATIŞI YASAK « KANAL 19 TV – Çorum Haber, Güncel, Son Dakika

21 Ekim 2021 - 23:57
SON DAKİKA

SEÇİM GÜNÜ ALKOL SATIŞI YASAK

SEÇİM GÜNÜ ALKOL SATIŞI YASAK
Son Güncelleme :

19 Haziran 2018 - 11:27

24 Ha­zi­ran’da sa­at 06.00’dan 24.00’e ka­dar her ne su­ret­le olur­sa ol­sun al­kol­lü iç­ki sa­tıl­ma­sı, iç­ki­li yer­ler­le umu­mi ma­hal­ler­de her çe­şit al­kol­lü iç­ki ve­ril­me­si ve içil­me­si ya­sak­lan­dı. Ay­rı­ca em­ni­yet ve asa­yi­şi ko­ru­mak­la gö­rev­li olan­lar­dan baş­ka hiç kim­se si­lah ta­şı­ya­ma­ya­cak. 

Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, oy ver­me sü­re­sin­ce kah­ve­ha­ne, kı­ra­at­ha­ne ve in­ter­net ka­fe­ler gi­bi bü­tün umu­mi eğ­len­ce yer­le­ri ka­pa­lı ola­cak. Eğ­len­ce ye­ri ni­te­li­ği ta­şı­yan lo­kan­ta­lar­da yal­nız­ca ye­mek ve­ri­le­bi­le­cek. Se­çim ya­sak­la­rı­na uyul­mak şar­tıy­la sa­at 18.00’den son­ra dü­ğün ya­pı­la­bi­le­cek. Ço­rum Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Oda­la­rı Bir­li­ği (ÇE­SOB) Baş­ka­nı Re­cep Gür de, tüm Ço­rum es­na­fı­nı al­kol­lü iç­ki sa­tış ya­sa­ğı­na uy­ma­la­rı ko­nu­sun­da uyar­dı.

Baş­kan Gür, ko­nu­ya iliş­kin yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­sın­da şu bil­gi­le­ri pay­laş­tı: “298 sa­yı­lı Se­çim­le­rin Te­mel Hü­küm­le­ri ve Seç­men Kü­tük­le­ri Hak­kın­da Ka­nu­nun 79. mad­de­sin­de;  ‘Oy ver­me gü­nü, her ne su­ret­le olur­sa ol­sun, is­pir­to­lu iç­ki sa­tıl­ma­sı, iç­ki­li yer­ler­le umu­mi ma­hal­ler­de her çe­şit is­pir­to­lu iç­ki sa­tıl­ma­sı, ve­ril­me­si, içil­me­si ya­sak­tır. Oy ver­me gü­nü, bü­tün umu­mi eğ­len­ce yer­le­ri oy ver­me sü­re­sin­ce ka­pa­lı ka­lır. Eğ­len­ce ye­ri ni­te­li­ği­ni ha­iz lo­kan­ta­lar­da yal­nız ye­mek ve­ri­lir. Oy ver­me gü­nü, em­ni­yet ve asa­yi­şi ko­ru­mak­la gö­rev­li olan­lar­dan baş­ka hiç­bir kim­se köy, ka­sa­ba ve şe­hir­ler­de si­lah ta­şı­ya­maz’ dü­zen­le­me­si­ne yer ve­ril­miş­tir. Bu ne­den­le, Yük­sek Se­çim Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı’nın il­gi­de ka­yıt­lı ka­ra­rı ge­re­ğin­ce,

Oy ver­me gü­nü olan 24 Ha­zi­ran 2018 Pa­zar gü­nü sa­bah sa­at 06.00’dan ge­ce sa­at 24.00’e ka­dar; her ne su­ret­le olur­sa ol­sun al­kol­lü iç­ki sa­tıl­ma­sı, iç­ki­li yer­ler­le umu­mi ma­hal­ler­de her çe­şit al­kol­lü iç­ki sa­tıl­ma­sı, ve­ril­me­si, içil­me­si,
Em­ni­yet ve asa­yi­şi ko­ru­mak­la gö­rev­li olan­lar ha­riç ol­mak üze­re, köy ka­sa­ba ve şe­hir­ler­de ateş­li si­lah­la­rın, pat­la­yı­cı mad­de­le­rin, sal­dı­rı ve sa­vun­ma­da kul­la­nıl­mak üze­re ya­pıl­mış her tür­lü ke­si­ci, de­li­ci ve­ya be­re­le­yi­ci ale­tin, ya­kı­cı, aşın­dı­rı­cı, ya­ra­la­yı­cı, bo­ğu­cu, ze­hir­le­yi­ci, sü­rek­li has­ta­lı­ğa yol açı­cı nük­le­er, rad­yo­ak­tif, kim­ya­sal, bi­yo­lo­jik mad­de­le­rin ta­şın­ma­sı ya­sak­tır.

Oy ver­me gü­nü oy ver­me sü­re­sin­ce (08.00 – 17.00) kah­ve­ha­ne, kı­ra­at­ha­ne, in­ter­net ka­fe­ler gi­bi bü­tün umu­mi eğ­len­ce yer­le­ri ka­pa­lı ka­la­cak ve eğ­len­ce ye­ri ni­te­li­ği­ni ta­şı­yan lo­kan­ta­lar­da yal­nız­ca ye­mek ve­ri­le­bi­le­cek­tir.
Se­çim ya­sak­la­rı­na ve yu­ka­rı­da be­lir­ti­len ku­ral­la­ra uy­mak şar­tıy­la oy ver­me gü­nü sa­at 18.00’den son­ra dü­ğün ya­pı­la­bi­le­cek­tir.”

Çorum Hakimiyet

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.